Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

Innehåll

Mov hoksegaskesh (Mina vårdkontakter)

Gaskesadth healsoejarngem webbine — aelhkies, vihties jïh rihpes gosse datne asth. 
 
Mijjieh daejrebe jïjnjh jïjtjh maehtieh jïh sijhtieh. Dan dïehre mijjieh daelie webbedïenesjem aelkiestibie. Dïhte sæjhta jiehtedh dutnjien nuepiem vedtebe jïjtje sïjse loggedh jïh aelhkebe hokseïeride jïjtje darjoeh viehkiem
webbine, - abpe dygnem, ih daarpesjh telefovnine vuertedh. Dïhte lea jearsoes jïh vihties, jïh gaajhkem maam tjoerh darjodh lea persovneles utnijekontoem skååffedh.
 
Mov hoksegaskesh edtja healsoejarngine jïh dåastovinie Jïemhten lïenesne sjïehtesjidh. Sjïehtedimmie suksesijveles sjïdtede jïh voestes lea healsoejarngh Bräcke, Frösön, Lugnvik jïh Zätagränd. Jïjnjh dïenesjh Mov hoksegaskesine gååvnesieh jïh dïhte lea fïerhte hoksejarnge mij jïjtje nænnoste maam mij galka dan sisnie årrodh. Healsoejarngh aelkieh dejtie dïenesjidie faaledh: tïjjem jeatjahdehtedh, reseptem orrestidh, viehkievierhtieh orrestidh, preventijvedeerpegh orrestidh jïh raeriestimmieh vedtedh. Faaleldahkem maahtah evtiedidh.
 
Persovneles kontoem skååffh jïh aelkieh dïenesjidie nåhtadidh
Göökte vuekieh gååvnesieh guktie persovneles utnijekontoem Mov hoksegaskesidie skååffh. E-legitimasjovnine jallh persovnenummerinie jïh tjeakoesbaakojne. Jis datne e-legitimasjovnem veeljh maahtah dallh dïenesjem nåhtadidh. Jis ih joe lea e-legitimasjovne maahtah dam dov baanghkine jallh Telia:ine skååffedh.
 
Kontoem skååffh
Lingkem diedtieh Skaffa konto dan nualan
Jis persovnenummerem jïh tjeakoesbaakoem veeljh dellie dov persovnenummerem dievhtieh, njoelkedassh jååhkesjh jïh båaloem Skaffa konto diedtieh. Datne tjeakoesbaakoeprievie påastine måedtie biejjiej raejesne. Jis e-legitimatsjovne åtnah dellie dallah maahtah dan sïjse loggedh.
 
Loggedh sïjse
Lingkem Logga in dan nualan diedtieh. Orre sæjroem rihpese. Dievhtieh dov persovnenummerem jïh tjeakoesbaakoem jallh veeljh e-legitimasjovnem jïh diedtieh båaloem Logga in.
Guktie maahtah vaestiedassem dåastovistie lohkedh tjorh vihth dan sïjse loggedh.
 
Persovneles sjïehtesjimmieh
Biejjiebaakoen Personliga inställningar nuelesne, gosse datne leah dan sïjse loggeme, maahtah datne dov e-påastesijjiem jallh dov mobijletelefovnenummerem tjaeledh guktie datne dïjrem e-påastine jallh SMS:ine åadtjoeh gosse dïjrem Mov hoksegaskesasse båata.
 
Skaffa konto external link, opens in new window(sveerjen gïelesne)
Logga in external link, opens in new window(sveerjen gïelesne)
Glömt lösenord external link, opens in new window(sveerjen gïelesne)
Logga in som personalexternal link, opens in new window (sveerjen gïelesne)
 
Jeenjebh bueriedimmieh
Mov hoksegaskesh sjïehtesje lea akte jeenjh sillijste maam laantedigkie tjïrrehte guktie webben dïenesjem bueriedidh. Orresth lea webbesæjroen bueriedamme vuesiehtimmien gaavhtan håaleme webbe, aelhkebe navigereme struktuvrine jïh nuepie maahtah lïenen healsoejarngh sinsitniem mohtedidh. Dan tjaktjen aaj bïevnesh skïemtjelassi bïjre, gïetedimmi bïjre jïh jïjtjehokseraerieh evtiedidh.
Mijjieh gegkestibie jïh jaehkebe datne gie sïjhth Mov hoksegaskesh utnedh tuhtjh dah aevhkies. Datne gie sïjhth hoksejarngem telefovnine bïeljelidh maahtah dam amma darjodh.
 
Viehkiem Mov hoksegaskesh
Supportasse ringkh 08-123 135 00 — rihpes fïerhten biejjien 8-21.
Maahtah aaj supportasse gaskesadtedh kontakta supporten via Internetexternal link, opens in new window
 
Ih Mov hoksegaskesh nåhtedh gosse akute jallh jielemeaajhteme tsiehkine. Ringkh dellie 112.
 
Buerie båeteme Mov hoksegaskesh Jïemhten lïenesne nåhtedh!

Sidansvarig:Gun Råberg Kjellerstrand, tel: +4663147737, e-post: gun.kjellerstrand@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2012-10-22.

Gå direkt till...

E-tjänsterexternal link, opens in new window

Vägvisarenopens in new window
Genvägar
ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext · 4.2.2 · 26/05 22:58