Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

Innehåll

Laantedigkien bïjre (Om landstinget)

Laantedigkien laavenjassh

Laantedigkien visjovne lea Buerie healsoe jïh positijveles jielemebyjrese gaajhkidie Jïemhten lïenesne. Dïhte sæjhta jiehtedh laantedigkie edtja dah skïemtjes almetjh sujhtedh, mohte aaj heerreden råajvarimmiejgujmie barkedh juktie almetjh viehkiehtidh tjarres årrodh. Positijveles jielemebyjresigujmie barka aaj healsoe- jïh skïemtjegåetiesuerkien ålkolen. Aktijveles barkoen tjïrrh kultuvrinie, ööhpehtimmine jïh jieleminie laantedigkie lïenem skaepede gusnie årrojh murriedieh jïh hijven veasoeh.

Gaskesadth

Adresse:
Jämtlands läns landsting
Box 654
831 27 Östersund

Mïnnemeadresse:
Kyrkgatan 12
Östersund

Telefovne:
063-15 30 00

E-påaste:
jamtlands.lans.landsting@jll.se

Gosse datne sïjhth naaken laantedigkesne maahtah åålegh mijjen veekselasse ringkedh: 063-15 30 00. Datne maahtah aaj daennie gaskesadtemeguidesne ohtsedidh (sveerjen gïelesne). Desnie maahtah telefovnenummerem dejtie gieh daejrieh gaavnedh aborte-dåastovistie såjhtoesystemese. E-påaste: åvtenomme.minngienomme@jll.se

Sidansvarig:Gun Råberg Kjellerstrand, tel: +4663147737, e-post: gun.kjellerstrand@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2012-10-22.

Gå direkt till...

E-tjänsterexternal link, opens in new window

Vägvisarenopens in new window
Genvägar
ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.2.2 · 26/05 22:57