Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

Innehåll

Åålmehbaeniehokse (Folktandvården)

Buerie båeteme Folktandvården:asse Jïemhtesne/Härjedaelesne.

Mijjen laavenjasse lea baeniehoksem faaledh buerie kvalitetine gaajhkide lïenen otnegidie. Bieliem geervijste jïh mahte gaajhkh maanah jïh noerh klinijhkinie gïetede mah bïjre jarkan lïenesne gååvnesieh. Åålmehbaeniehokse gååvnese abpe Jïemhten lïenesne Tjeddege noerhte-gietjeste Sveg åarjene. Ålletsh mijjen lea 21 klinijhkh. Staaresne aaj sjïere- jïh skïemtjegåetiebaeniehokse.  

Mijjen visjovne lea: Åålmehbaeniehokse — stuvrije aktööre jïh veeljeme buerie njaelmiehealsoe gaajhkide abpe jielemen tjïrrh.
Voestes bieliejaepiem dan jaepien lïhke 650 orre abonnemangh latjkejin friskebaeniehokse. Datne tjetskehke mij dïhte lea? Dellie maahtah jeenjebh dan bïjre lohkedh Frisktandvård nuelesne dan nualan.

Jis daarpesjh akute baeniehoksem: Aarkbiejjieh voestes datne ringkh "dov" klinijhkasse jallh mijjen jourenummerasse 063-15 33 00. Datne maahtah aaj jourenummerasse ringkedh 063-15 33 00 gosse klinijhke steegkeldahkesne. Baeniehokse laavvadahki, aejlegi jïh rööpses biejjiej dellie tjoerh 50 % jïjnjebe maeksedh.
Sjukvårdsrådgivningen/Skïemtjehokseraeriestimmien tjïrrh, SVR, datne maahtah bïevnesh åadtjodh, raerie jïjtjesåjhtoen bïjre åadtjodh jïh j.j. Geahtjh www.1177.seexternal link, opens in new window jallh telefovne 1177 ringkh.

Bijjiebaakoej nuelesne dan nualan datne jïjnjebh bïevnesh gaavnh maam mijjieh maehtebe faaledh.

Åålmehbaeniehoksen kanslije datne jaksh laantedigkien veekselen tjïrrh telefovne 063-14 75 00. Dov "hïejmeklinijhken" telefovnenummerem jïh jïjnjebh gaskesebïevnesh, dovne klinijhkidie lïenesne jïh kanslijasse, datne gaavnh lingken nuelesne Folktandvårdskliniker.

Sidansvarig:Gun Råberg Kjellerstrand, tel: +4663147737, e-post: gun.kjellerstrand@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2012-10-22.

Gå direkt till...

E-tjänsterexternal link, opens in new window

Vägvisarenopens in new window
Genvägar
ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext · 4.2.2 · 27/05 12:01