Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

Innehåll

Åarjelsaemie/Same

Buerie båateme Jïemhten lïenen laantedægkan

www.jll.se lea Jïemhten lïenen laantedigkien byjrese webbesæjroe. Webbesijjien ulmie lea servicem vedtedh, demokratijem dåarjodh jïh Jïemhten lïenen laantedigkien bïevnedidh..
 
Snjaltjen 1. biejjeste 2009 Sveerjen lea gïelelaake (SFS 2009:600) — mij laantedigkiem dæjpa — jïh desnie tjïelkese Sveerjesne vïjhte unnebelåhkoegïelh, saemien, såevmien, meänkieli, jiddish jïh romani, dïhte byjjes lea joekoen dïedte dah nasjovnellen unnebelåhkoegïelide vaarjele jïh evtede. Jïemhten lïenen lea aaj åarjelsaemiengïelen reeremedajve Laaken nasjovnellen unnebelåhkoej jïh unnebelåhkoegïeli bïjre (SFS 2009:724) mietie. Reereme lea aaj nasjovnellen strategijinie barkeme guktie barkoe nasjovnellen unnebelåhkojde nænnoste galka daennie laantesne vååjnedh.   

Jïemhten lïenen laantedigkie lea raarestallemen mænngan båatsoesïjtigujmie jïh saemiesiebrigujmie sjæjsjali voestes barkoem darjodh åarjelsaemien gïelem jealajehtedh. Voestes laantedigkien webbesijjine barka. Daelie teektsh åarjelsaemiengïelese jarkoestidh båetieh — barkoe aalka tjaktjen 2010.

Unnebelåhkoegïelelaake

Tsiengelen 2010 orre laake nasjovnellen unnebelåhkoej jïh unnebelåhkoegïeli bïjre bööti. Desnie gaskem jeatjaben nænnoestimmieh gååvnesieh reaktan bïjre unnebelåhkoegïelem utnedh reeremebyjjesfaamojne jïh dåapmestovline lissine naan dïedth aarhskuvlesne jïh voeresehoksesne åadtjoeh. Dah tjïelth Jïemhtesne jïh Härjedaelesne mah saemien reeremedajvesne: Berg, Straejmie, Härjedaelie, Ååre, Krokom jïh Staare. Naan bielieh Jïemhten lïene laantedigien barkoste lea reeremebyjjesfaamoeh dej laakij mietie:
•         Tandvårdslagen (SFS 1985:125)
•         Tandvårdsförordningen(SFS 1998:1338)
•         Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763)
•         Lag om allmän försäkring (SFS 1962:381)
•         Förordning om tandvårdstaxa (SFS 1973:638)
•         Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:1090)
•         Smittskyddslagen (SFS 2004:255)
•         Lag om psykiatrisk tvångsvård (SFS 1991:1128)
•         Lag om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård (SFS 1996:981)

Lïngkh:

Jis gyhtjelassh, bieljelh:

Anna Ebenmark, gellienbielienstratege, 063-14 76 32 jallh 070-259 02 55

Sidansvarig:Gun Råberg Kjellerstrand, tel: +4663147737, e-post: gun.kjellerstrand@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2013-02-12.

Gå direkt till...

E-tjänsterexternal link, opens in new window

Vägvisarenopens in new window
ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.2.2 · 27/05 11:57