Fria anslaget

Fria anslaget är ett projektstöd för att stödja och stimulera länets kulturliv eller aktiviteter inom andra samhällsområden.

Bidraget kan sökas av föreningar och projekt/arrangemang som får bidrag ska rikta sig till allmänheten samt vara av länsövergripande karaktär eller ha annat regionalt intresse.

Särskilda prioriteringar

Region Jämtland Härjedalen har beslutat att särskilt stötta initiativ som syftar till ungas engagemang och delaktighet. Det Fria anslaget kommer därför att prioritera ansökningar från ungdomsorganisationer och andra som vill

 • stimulera ungas egna initiativ och eget skapande
 • utveckla demokratiska arbetssätt
 • öka delaktigheten i förenings- och organisationslivet

Med unga avser vi personer upp till 30 år med särskilt tonvikt på 15-25 år.

Övriga generella prioriteringar

 • Projekt som omfattar minst tre kommuner.
 • Projekt som riktar sig till eller engagerar barn, ungdom, unga vuxna och äldre.
 • Projekt som innebär konstnärlig förnyelse eller tvärkulturell samverkan.
 • Projekt som innehåller aspekter på tillgänglighet, jämställdhet och mångfald.

Region Jämtland Härjedalen Kultur svarar enbart för del av finansieringen av ett projekt. Medfinansiering från parter som ingår i ett projekt förutsätts. Bidrag till projekt som är knutna till en kommun kan utgå om berörd kommun eller annan organisation ger stöd i form av bidrag eller andra resurser. Det ska tydligt framgå att projektet genomförs i samarbete med Region Jämtland Härjedalen. Region Jämtland Härjedalens logotyp ska användas.

Så här ansöker du

Ansökan görs via en ansökningsportal Kulturdatabasen, http://pb.kulturdatabasen.se. För att söka bidrag går du in på portalen och skapar ett personligt konto. I systemet kommer de sökande själva kunna hålla koll på vilka ansökningar de har inne samt status för respektive ansökan. Ansökningsperiod för Fria anslaget är 1 juli-31 aug. Beslut fattas efter dessa datum.

Länk till Kulturdatabasen – digitala ansökningar.
http://pb.kulturdatabasen.se.

Svar på vanliga frågor om ansökningsportalen finns i vår manual
Manual ansökningsportalen (pdf)

Bidrag ges inte till

 • redan genomförda projekt
 • enskilda personer eller företag
 • enskilda personers kulturutövande, studieresa eller utbildning
 • inventarier eller investeringar i lokaler
 • produktionskostnader för böcker, skrifter, CD-skivor, fonogram eller filmer
 • arrangemang som beviljats stöd genom Hörbart, Görbart eller Brännbart.

Redovisning

Beviljat bidrag rekvireras skriftligt på bifogad blankett innan projektets genomförande. Bidraget redovisas inom tre månader efter genomfört och avslutat projekt. Vid förändringar som markant skiljer sig från ursprungsansökan ska Region Jämtland Härjedalen Kultur kontaktas. Regionen kan återkräva bidrag som ej uppfyller ovanstående kriterier.

 

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se Telefon: 063-14 75 00 (växel)